Kamer stelt 53 nieuwe vragen aan staatssecretaris over affaire kinderopvangtoeslag

De vaste commissie voor Financiën heeft op 25 mei een nieuwe serie van 53 vragen gesteld aan de staatssecretaris voor Financien. De aanleiding voor de vragen is de aangifte van het Ministerie tegen de Belastingdienst wegens vermoeden van tweemisdrijven. Het ambtsmisdrijf knevelarij en het misdrijf beroepsmatige discriminatie. Knevelarij is het bewust ten onrechte opeisen van een betaling door een ambtenaar. De aangifte heeft betrekking op werkzaamheden van de Belastingdienst, meer in het bijzonder het Managementteam Fraude, het Combiteam Aanpak Facilitators en de Directie Toeslagen. Het gaat over de periode 2013 tot en met 2017.

Aanleiding voor de aangifte is het advies van een onafhankelijk deskundige, Hendrik Jan Biemond, advocaat van Allen & Overy . Hij bestudeerde sinds 20 maart na vragen van de Tweede Kamer en op verzoek van het ministerie van Financiën de openbare stukken rondom de fraude-onderzoeken met de kinderopvangtoeslag.

D66’er Steven van Weyenberg, zelf oud-ambtenaar, noemde de dag waarop de staatssecretaris bekend maakte dat er aangifte is gedaan  ‘een gitzwarte dag voor het vertrouwen in overheidsorganisaties’.

De 53 vragen zijn hieronder integraal weergegeven.

Nr Vraag Bijlage Blz. (van) t/m
1. Is er door ambtenaren van het ministerie van Financiën de afgelopen jaren eerder geadviseerd om aangifte te doen? Zo ja, wanneer?
2. Gaat het Openbaar Ministerie (OM) alleen kijken naar “topambtenaren” of ook naar normale ambtenaren? Vanaf welke schaal?
3. Gaat het OM naar de gehele Belastingdienst kijken en daarbij ook naar de jaren 2005-2013 en 2017-2020 aangezien het memorandum slechts betrekking heeft op een deel van de werkzaamheden van de Belastingdienst?
4. Is er wel eens intern onderzocht welk deel van de medewerkers geen bezwaar ziet tegen etnisch profileren? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee, zou het niet goed zijn om dit in kaart te brengen?
5. Hoe kan het dat twee advocaten in twee maanden meer zien dan de minister van Financiën in drie jaar tijd?
6. Waarom is volgens de brief van de staatssecretaris het advies van de heer Biemond beperkt tot de periode 2013-2017 terwijl de onderzoeksopdracht vraagt om alle documenten uit het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF)-dossier te betrekken (de brieven over CAF die in 2019 aan de Kamer zijn gestuurd alsmede de CAF-documenten die in 2019 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar zijn gemaakt en de eventueel aanvullende documenten)?
7. Heeft de heer Biemond contact gezocht met het ministerie over aanvullende documenten?
8. Welke aanvullende documenten zijn door de heer Biemond opgevraagd?
9. Tegen wie is aangifte gedaan? Is er aangifte gedaan tegen specifieke personen? Zo ja, tegen wie? Wie zouden er vervolgd kunnen worden voor de genoemde delicten?
10. Is het OM betrokken geweest in overleg over de opzet van de CAF-zaken? Zo ja, kunt u aangeven welke betrokkenheid het OM gehad heeft?
11. Heeft u aanwijzingen dat er na 2017 zaken zijn geweest die aangifteplichtig zijn gezien de droge constatering van de Auditdienst Rijk (ADR) dat iedereen vanaf 2017 wel op de hoogte was van alle onrechtmatigheden (rapport Nationale ombudsman) en er desondanks helemaal niets gebeurde? Kunt u dit toelichten?
12. Kunt u de dossiers, die staatssecretaris Snels voor het grote debat over toeslagen kreeg, aan de Kamer doen toekomen (van maart 2019, van juli 2019 en van december 2019)?
13. Is er op basis van de dossiers die staatssecretaris Snel voor de debatten over de toeslagenaffaire kreeg (maart 2019, juli 2019 en december 2019) een plicht tot aangifte?
14. Heeft de minister-president en/of het ministerie van Algemene Zaken zich bemoeid met de vraag of er aangifte gedaan moest worden? Zo ja, op welke wijze is dat gebeurd? En kunt u alle correspondentie tussen het ministerie van AZ en het ministerie van Financien over de opzet van het onderzoek van Biemond en de aangifte aan de Kamer doen toekomen?
15. Is er in de afgelopen drie jaar enig memo aan de bewindspersonen voorgelegd over ambtsmisdrijven en de toeslagenaffaire? Zo ja, wanneer en kunt u die memo’s openbaar maken?
16. Op welke datum heeft u het eerste conceptadvies van de heer Biemond ontvangen?
17. Heeft u de Landsadvocaat een check laten doen op of aangifte noodzakelijk is? Zo ja, wat was de conclusie van de Landsadvocaat?
18. Hebben alle ambtenaren op verzoek zonder voorwaarden vooraf medewerking verleend aan het ADR-onderzoek?
Zo nee, hoeveel ambtenaren hebben dat niet gedaan en welke voorwaarden stelden zij?
19. Kunt u de stukken, waarvan de ADR zei dat zij ze niet hebben gekregen, alsnog openbaar maken (verslagen van het MT, verslagen van de ministersstaf etc.)?
20. Waarom richt de aangifte zich niet (tevens) tot individuele personen? 2
21. Zijn degenen die het beleid hebben ontwikkeld en toegepast niet primair de hoofdverdachten, derhalve de ambtelijke top op het ministerie van Financiën en de direct leidinggevenden van de Dienst Toeslagen? 2
22. Waarom is er niet tevens aangifte gedaan van witwassen dat vloeit toch voort uit knevelarij? 2
23. Gaat u een diepgravend onderzoek instellen naar overige (ambts)misdrijven bij de Belastingdienst en het ministerie van Financiën aangezien Allen & Overy LLP haar advies heeft gebaseerd op (beperkte) aangeleverde documenten die primair CAF 11-zaken tot 2017 betreffen en zij geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om meerdere documenten op te vragen (pagina 2 van het advies, voetnoot 7)? 020D19229 Memorandum Advies inzake aangifteplicht op grond van artikel 162 Sv 2
24. Waarom heeft u besloten om bij slechts 3 queries aangifte te doen aangezien dat in de ADR-rapportage staat dat er zeker sprake is van 100 queries op nationaliteit? 2020D19232 Aangifte van het vermoeden van knevelarij (artikel 366 Sr) en beroepsmatige discriminatie (artikel 137g Sr
25. Kunt u de totale kosten van €167.000 uitsplitsen (in het aantal uren en het aantal medewerkers)?
26. Hoeveel medewerkers hebben er naast mr. Biemond en mr. Van der Aa gewerkt aan het advies?
27. Hoeveel geld is er per uur betaald voor mr. Biemond en voor mr. Van der Aa?
28. Wat is het maximale uurtarief dat de overheid mag uitgeven? Op basis van welke regels?
29. Waarom is de onderzoeksperiode, in tegenstelling tot de reikwijdte van de brieven en documenten zoals genoemd in de opdracht, beperkt tot de periode 2013-2017?
30. Klopt het dat alle brieven over de CAF die in 2019 aan de Kamer zijn gestuurd alsmede de CAF-documenten die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur in 2019 openbaar zijn gemaakt deel uit maken van de verificatievraag?
31. Kunt u een tijdlijn geven van het verloop van het doen van aangifte; wanneer kwam het signaal dat de second opinion zou leiden tot het moeten doen van aangifte? Is er nog ánder juridisch advies ingewonnen, zo ja welk en is dat te delen met de Kamer?
32. Is mr. Biemond actief gewezen op informatie die na december 2019 in de toeslagenaffaire, of gelinkt aan de toeslagenaffaire, naar boven kwam?
33. Is in de juridische second opinion het bestaan van de zwarte lijst Fraude Signalering Voorziening (FSV) betrokken? Waarom niet? Waarom is het bestaan van deze zwarte lijst niet actief onder de aandacht gebracht van mr. Biemond aangezien er gesteld is dat de FSV mogelijk onrechtmatig is?
34. Is mr. Biemond gevraagd om de rapporten van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (AUT) en ADR – van 12 maart 2020 – te betrekken bij de analyse? Waarom niet?
35. Welke ambtelijke nota’s of adviezen zijn er gemaakt, waaruit blijkt dat er geen sprake zou zijn van vermoedens van strafbare feiten? Kunt u die nota’s/adviezen met de Kamer delen?
36. Werden de ambtelijke nota’s/adviezen over mogelijke strafbare elementen van de toeslagenaffaire gemaakt door ambtenaren die betrokken waren bij de affaire of door buitenstaanders?
37. Kunt u limitatief laten weten hoeveel (intern en extern) meldingen van vermoedens van misstanden zijn, waarover de minister in februari liet weten die allemaal na te gaan? Hoeveel zijn daarvan in onderzoek?
38. Kunt u aangeven wat het advies is van tussentijdse rapportage van het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF), inzake de melding van klokkenluider Niessen? Gaat u de adviezen opvolgen of niet? Welke beweegredenen liggen aan het afwijken van adviezen ten grondslag?
39. Zijn er, ondanks het feit dat er nader onderzoek wordt gedaan naar detectie en selectie in lokale systemen en/of in gedraaide query’s, al aanwijzingen dat er sprake is van vooringenomenheid in de selectieregels? Wordt er in het onderzoek dat hiernaar gedaan zal worden, serieus gekeken worden daar de mogelijk strafrechtelijke kant van de regels?
40. Heeft mr. Biemond kennis kunnen nemen van wat er achter ‘gelakte’ delen zat in de Wob-stukken?
41. Heeft mr. Biemond met het onderzoek naar openbare bronnen een volledige inschatting kunnen maken, omdat er immers geen inzage is geweest in dossiers van ouders?
42. Waarom is mr. Biemond niet gevraagd om ook na 2017 te kijken naar de strafrechtelijke kant van de zaak?
43. Is er mogelijk sprake van ambtsmisbruik of plichtsverzuim, conform artikel 355 van het Wetboek van Strafrecht, in de periode na 2017, omdat er ondanks de kennis van disproportionaliteit van het terugvorderen, niets werd gedaan om dit te herzien? Bent u bereid dit te laten onderzoeken?
44. Heeft mr. Biemond kennis gehad van de besluitvorming en motivering van de Belastingdienst om ná 2017 te blijven procederen tegen burgers tot aan de Raad van State?
45. Is het juist dat de Belastingdienst nog steeds een hoger beroep heeft ingesteld tegen het oordeel van een Rotterdamse rechter dat de onterecht aangepakte ouder haar dossier behoort te krijgen?
46. Hoeveel zaken heeft de Landsadvocaat tussen 2017 en 2020 gevoerd voor de Belastingdienst als het gaat om toeslagzaken?
47. Hoeveel rechtszaken zijn er bij ‘lagere rechtbanken’ gevoerd in de periode 2017 en 2020?
48. In hoeveel gevallen ging het de rechtszaken om personen die ‘opzet grove schuld’ verweten werd?
49. Wat betekent ‘passende maatregelen’ aangezien in een intern communiqué de interim-DG Belastingdienst laat weten dat er geen discussie is over de integriteit van mensen met wie nu wel gesproken wordt over andere inzet binnen de dienst?
50. Waarom worden sinds het begin van 2020 geen managementverslagen van het MT Toeslagen meer gepubliceerd op het intranet van de Belastingdienst?
51. Waarom heeft u de ADR-rapportage niet aan de heer Biemond gegeven? Deze bevatte toch duidelijke feiten?
52. Heeft u (of uw voorganger) eerder enig advies gehad over aangiften over ambtsmisdrijven?
53. Wilt u de heer Biemond alsnog de overige stukken geven die gerelateerd zijn aan de toeslagaffaire?

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s